ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ ๑
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลับสู่หน้าหลัก