กลุ่มผู้ใช้น้ำ

กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเชียงดาว

1. นายดวงเดช คำฟองประธาน
2. นายนิวัฒน์ชัย อุดเถินรองประธาน
3. นายสวง ดาวแสงรองประธาน
4. นายเอกพงศ์ พงค์ตุ้ย เลขา
5. นายวิลาส ใจคำ รองประธาน
6. นางนงคราญ เมืองมูลเหรัญญิก
7. นายนคร ใหม่เมือง ปฏิคม
8. นายพงศ์กร ศรีวิชัย ปฏิคม
9. นายเกรียงศักดิ์ การแรง กรรมการ
10. นายอนุชิต สิทธิ กรรมการ
11. นายมงคล ตลิ่งแก้ว กรรมการ
12. นายสืบศักดิ์ ถาอ้าย กรรมการ
13. นายบุญยืน เตจา กรรมการ
14. นายเลื่อน ฟองคำ กรรมการ
15. นายเมฆ พรมเมือง กรรมการ
กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างแม่ข้อน

กลับสู่หน้าหลัก