ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ ๑
มีพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๒ อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว และ อำเภอเวียงแหง ซึ่งมีหน้าที่
1. ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล ทำรายงานเบื้องต้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำ
2. บำรุงรักษาอาคารชลประทาน ถนนชลประทาน และปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภค
3. เก็บ, รักษา, ควบคุม, ส่ง, ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมการสาธารณูปโภคการอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ ติดตามและประเมินความปลอดภัยของเขื่อน รวมทั้งการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำภายในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ
4. ควบคุมและดำเนินการก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นตามพื้นที่ลุ่มน้ำที่กรมมอบหมาย
5. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และป้องกันบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบ

กลับสู่หน้าหลัก