ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ครั้งที่ 2 / 2561

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่