ประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูแล้งปี 2561

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูแล้ง ปี 2561 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมฯ และสรุปภาพรวมปัญหาภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่