เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การมีส่วนร่วม

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน และนายวุฒิชัย บงหาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร "การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ" ซึ่งจัดโดย นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่